0973275424 / 0947653920 / 0932325005
hometel@dtj.com.vn

Chi nhánh Hạ Long